6.2. Hỗ trợ trình duyệt CSS

Tham khảo CSS với sự hỗ trợ của trình duyệt

Bảng bên dưới liệt kê tất cả thuộc tính CSS và cách mỗi thuộc tính được hỗ trợ trong các trình duyệt khác nhau:

Số ở bên phải biểu tượng trình duyệt cho biết phiên bản trình duyệt nào thuộc tính được hỗ trợ lần đầu tiên.

Thuộc tính
A     
accent-color93929315.479
align-content16525710.144
align-items16525710.144
align-self16525710.144
all7927379.124
animation101643930
animation-delay101643930
animation-direction101643930
animation-duration101643930
animation-fill-mode101643930
animation-iteration-count101643930
animation-name101643930
animation-play-state101643930
animation-timing-function101643930
aspect-ratio8889881574
B     
backdrop-filter177076963
backface-visibility101636423
background41113.5
background-attachment41113.5
background-blend-mode7930357.122
background-clip944310.5
background-color41113.5
background-image41113.5
background-origin944310.5
background-position41113.5
background-position-x12491115
background-position-y12491115
background-repeat41113.5
background-size9444.110
block-size79415712.144
border41113.5
border-block87668714.173
border-block-color87668714.173
border-block-end79416912.156
border-block-end-color79416912.156
border-block-end-style79416912.156
border-block-end-width79416912.156
border-block-start79416912.156
border-block-start-color79416912.156
border-block-start-style79416912.156
border-block-start-width79416912.156
border-block-style87668714.173
border-block-width87668714.173
border-bottom41113.5
border-bottom-color41113.5
border-bottom-left-radius945510.5
border-bottom-right-radius945510.5
border-bottom-style5.51119.2
border-bottom-width41113.5
border-collapse5111.24
border-color41113.5
border-end-end-radius8966891575
border-end-start-radius8966891575
border-image111516615
border-image-outset111515615
border-image-repeat111515615
border-image-slice111515615
border-image-source111515615
border-image-width111315615
border-inline87668714.173
border-inline-color87668714.173
border-inline-end-color79416912.156
border-inline-end-style79416912.156
border-inline-end-width79416912.156
border-inline-start-color79416912.156
border-inline-start-style79416912.156
border-inline-start-width79416912.156
border-inline-style87668714.173
border-inline-width87668714.173
border-left41113.5
border-left-color41113.5
border-left-style5.51119.2
border-left-width41113.5
border-radius945510.5
border-right41113.5
border-right-color41113.5
border-right-style5.51119.2
border-right-width41113.5
border-spacing81114
border-start-end-radius8966891575
border-start-start-radius8966891575
border-style41113.5
border-top41113.5
border-top-color41113.5
border-top-left-radius945510.5
border-top-right-radius945510.5
border-top-style5.51119.2
border-top-width41113.5
border-width41113.5
bottom51116
box-decoration-break7932226.111.5
box-reflect794415
box-shadow94105.110.5
box-sizing829105.19.5
break-after1065501037
break-before1065501037
break-inside1065501037
C     
caption-side81114
caret-color79535711.144
@charset121.5249
clear51116
clip81117
clip-path1254559.142
color31113.5
column-count105250937
column-fill1052501037
column-gap84638414.170
column-rule105250937
column-rule-color105250937
column-rule-style105250937
column-rule-width105250937
column-span107150937
column-width105250937
columns105250937
content81114
counter-increment8243.19.6
counter-reset8243.19.6
cursor5.54559.6
D     
direction5.5121.39.2
display8343.17
E     
empty-cells8111.24
F     
filter1335539.140
flex112829917
flex-basis112829917
flex-direction112829917
flex-flow112829917
flex-grow112829917
flex-shrink112829917
flex-wrap112829917
float41117
font41113.5
@font-face93.64310
font-family41113.5
font-feature-settings1034489.135
@font-feature-values34
font-kerning7934339.120.1
font-language-override34
font-size5.51117
font-size-adjust3
font-stretch99481135
font-style41117
font-synthesis3410
font-variant41113.5
font-variant-alternates349.1
font-variant-caps79345239
font-variant-east-asian34
font-variant-ligatures103434719
font-variant-numeric345239
font-variant-position34
font-weight4121.33.5
G     
gap84638414.170
grid1052571044
grid-area1052571044
grid-auto-columns1052571044
grid-auto-flow1052571044
grid-auto-rows1052571044
grid-column1052571044
grid-column-end1052571044
grid-column-gap1052571044
grid-column-start1052571044
grid-gap1052571044
grid-row1052571044
grid-row-end1052571044
grid-row-gap1052571044
grid-row-start1052571044
grid-template1052571044
grid-template-areas1052571044
grid-template-columns1052571044
grid-template-rows1052571044
H     
hanging-punctuation
height41117
hyphens7943555.144
I     
image-rendering7965411028
@import5.51113.5
inline-size79415712.144
inset87668714.173
inset-block87638714.173
inset-block-end87638714.173
inset-block-start87638714.173
inset-inline87638714.173
inset-inline-end87638714.173
inset-inline-start87638714.173
isolation7936417.130
J     
justify-content112829917
justify-items16455710.144
justify-self16455710.144
K     
@keyframes101643930
L     
left5.51115
letter-spacing41113.5
line-break5.51
line-height41117
list-style41117
list-style-image41117
list-style-position41113.5
list-style-type41113.5
M     
margin61113.5
margin-block87668714.173
margin-block-end87418712.173
margin-block-start87418712.173
margin-bottom61113.5
margin-inline87668714.173
margin-inline-end87418712.173
margin-inline-start87418712.173
margin-left61113.5
margin-right61113.5
margin-top61113.5
mask12534415
mask-clip79534415
mask-composite185343.115
mask-image79534415
mask-mode53
mask-origin79534415
mask-position79534415
mask-repeat795343.115
mask-size79534415
mask-type793524715
max-block-size79415712.144
max-height71127
max-inline-size79415712.144
max-width71127
@media93.52149
min-block-size79415712.144
min-inline-size79415712.144
min-height71124
min-width71124
mix-blend-mode793241835
N     
@namespace91118
O     
object-fit1636317.119
object-position1636317.119
offset7972551642
offset-anchor72
offset-distance79725542
offset-path79725515.445
offset-position
offset-rotate79725643
opacity9243.19
order112829917
orphans8253.110
outline81.511.27
outline-color81.511.27
outline-offset153.54310.5
outline-style81.511.27
outline-width81.511.27
overflow41117
overflow-anchor79665643
overflow-wrap18 49236.112.1
overflow-x93.5439.5
overflow-y91.5439.5
overscroll-behavior1859631650
overscroll-behavior-block7973771664
overscroll-behavior-inline7973771664
overscroll-behavior-x1859631650
overscroll-behavior-y1859631650
P     
padding41113.5
padding-block87668714.173
padding-block-end87418712.173
padding-block-start87418712.173
padding-bottom41113.5
padding-inline87668714.173
padding-inline-end87418712.173
padding-inline-start87418712.173
padding-left41113.5
padding-right41113.5
padding-top41113.5
@page8191515
page-break-after4111.27
page-break-before4111.27
page-break-inside81911.37
paint-order176035822
perspective101636923
perspective-origin101636923
place-content7953591146
place-items7945591146
place-self7945591146
pointer-events113.6249
position7111.24
Q     
quotes81.5115.14
R     
resize7954415
right5.51115
rotate1047210414.190
row-gap84638414.170
S     
scale1047210414.190
scroll-behavior7936611448
scroll-margin79906914.156
scroll-margin-block79686914.156
scroll-margin-block-end79686914.156
scroll-margin-block-start79686914.156
scroll-margin-bottom79686914.156
scroll-margin-inline79686914.156
scroll-margin-inline-end79686914.156
scroll-margin-inline-start79686914.156
scroll-margin-left79686914.156
scroll-margin-right79686914.156
scroll-margin-top79686914.156
scroll-padding79906914.156
scroll-padding-block79686914.156
scroll-padding-block-end79686914.156
scroll-padding-block-start79686914.156
scroll-padding-bottom79686914.156
scroll-padding-inline79686914.156
scroll-padding-inline-end79686914.156
scroll-padding-inline-start79686914.156
scroll-padding-left79686914.156
scroll-padding-right79686914.156
scroll-padding-top79686914.156
scroll-snap-align7968691156
scroll-snap-stop7968691156
scroll-snap-type7968691156
shape-image-threshold79623710.124
shape-margin79623710.124
@supports122228912.1
T     
tab-size794216.115
table-layout511417
text-align31113.5
text-align-last5.5494734
text-combine-upright48485.135
text-decoration31113.5
text-decoration-color79365712.144
text-decoration-line79365712.144
text-decoration-style79365712.144
text-decoration-thickness89708912.175
text-emphasis994699715
text-emphasis-color994699715
text-emphasis-position994699715
text-emphasis-style994699715
text-indent31113.5
text-justify5.55510
text-orientation7941481435
text-overflow6743.111
text-shadow103.5449.6
text-transform41117
text-underline-position33
top51116
touch-action1252361323
transform101636923
transform-origin101636923
transform-style111636923
transition1016266.112.1
transition-delay1016266.112.1
transition-duration1016266.112.1
transition-property1016266.112.1
transition-timing-function1016266.112.1
translate1047210414.190
U     
unicode-bidi5.5121.39.2
user-select7969543.141
V     
vertical-align41114
@viewport102916
visibility41114
W     
white-space83.5139.5
widows825710
width41113.5
will-change7936369.124
word-break5.51543.115
word-spacing61113.5
word-wrap5.53.543.110.5
writing-mode1241481135
Z     
z-index43114
Scroll to Top